KEO HẠT DÁN CẠNH

KEO HẠT DÁN CẠNH

Mô tả

                 

Keo trắng sữa                                                       Keo trắng trong                                                         Keo vàng

Keo trắng tinh